[12:00:36] --- amelnikov has joined
[12:02:28] --- amelnikov has left