[00:19:39] Yoshiro YONEYA joins the room
[00:19:55] Yoshiro YONEYA leaves the room
[15:44:04] Yoshiro YONEYA leaves the room