[10:22:05] Yoshiro YONEYA joins the room
[10:24:02] Yoshiro YONEYA leaves the room
[12:15:14] Yoshiro YONEYA joins the room
[13:04:06] Yoshiro YONEYA leaves the room
[13:22:21] Yoshiro YONEYA joins the room
[13:53:05] Yoshiro YONEYA leaves the room
[13:55:57] Yoshiro YONEYA joins the room
[13:59:05] Yoshiro YONEYA leaves the room
[22:22:49] Yoshiro YONEYA joins the room