[03:13:05] --- zhangshushu has joined
[03:13:20] --- zhangshushu has left
[03:47:07] --- yushun has joined
[03:47:10] --- yushun has left
[03:54:28] --- jeffa has joined
[03:54:34] --- jeffa has left
[04:05:01] --- shep has joined
[04:06:17] --- suz has joined
[04:06:21] --- suz has left
[04:25:29] --- shep has left: Replaced by new connection
[04:37:35] --- shep@jabber.psg.com has joined
[05:10:13] --- shep@jabber.psg.com has left: Logged out