[11:22:20] --- alexeymelnikov has joined
[11:57:38] --- alexeymelnikov has left
[20:25:43] --- pguenther has joined
[20:27:53] --- pguenther has left: Logged out