[11:11:13] --- satoru.matsushima has joined
[11:11:18] --- satoru.matsushima has left