[04:43:06] --- amelnikov has joined
[04:43:15] --- amelnikov has left