[11:00:28] --- amelnikov has joined
[11:01:47] --- amelnikov has left
[12:17:33] --- RandyG has joined
[12:56:05] --- RandyG has left