[02:58:32] Yoshiro YONEYA joins the room
[03:41:23] Yoshiro YONEYA leaves the room
[03:57:28] Yoshiro YONEYA joins the room
[04:11:23] Yoshiro YONEYA leaves the room
[04:41:18] Yoshiro YONEYA joins the room
[09:00:55] Yoshiro YONEYA leaves the room
[09:57:05] Yoshiro YONEYA joins the room
[11:21:26] Yoshiro YONEYA leaves the room
[14:38:07] Yoshiro YONEYA joins the room
[14:38:20] VirtualQueue_DCO0Nw0b leaves the room
[14:38:43] Yoshiro YONEYA joins the room
[14:38:58] Yoshiro YONEYA leaves the room