[00:10:27] --- zhangshushu has joined
[00:10:52] --- zhangshushu has left