[03:56:57] akshah@jix.im leaves the room
[03:57:53] akshah@jix.im joins the room
[03:58:27] akshah@jix.im leaves the room
[04:01:21] akshah joins the room
[04:02:46] akshah leaves the room
[04:12:30] akshah@jix.im joins the room
[04:12:53] akshah@jix.im leaves the room