[10:10:28] --- Xiaohu has joined
[10:20:51] --- Xiaohu has left: Computer went to sleep
[10:31:58] --- ahamza has joined
[10:32:05] --- ahamza has left
[10:32:45] --- kenichi has joined
[10:57:50] --- javier has joined
[10:57:53] --- javier has left
[12:07:29] --- kenichi has left