[03:03:56] --- Thomas Clausen has joined
[03:15:00] --- Thomas Clausen has left: Logged out
[16:14:20] --- scicarus has joined
[16:14:21] --- scicarus has left